Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 20 nov. 2022

- SmartBP® mag alleen worden gebruikt als hulpmiddel om bloeddrukmetingen te registreren, te delen en bij te houden. SmartBP® App alleen kan de bloeddruk niet meten. Voor het meten van de bloeddruk is een aparte bloeddrukmeter nodig.

- SmartBP® is GEEN vervanging voor een arts of professionele gezondheidszorg of advies. Alle gezondheidsgerelateerde informatie in de SmartBP®-app en deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt ter vervanging van het advies van professionals in de gezondheidszorg. Geen enkele informatie op deze site is bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg een gekwalificeerde medische professional over uw aandoening of omstandigheden voordat u een nieuw gezondheidsprogramma begint. NEGEER NOOIT PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES OF STEL HET ZOEKEN VAN MEDISCHE BEHANDELING NOOIT UIT VANWEGE IETS DAT U HEBT GELEZEN OP OF GEOPEND VIA DEZE WEBSITE. SmartBP® beveelt niet aan, onderschrijft niet en doet geen uitspraken over de doeltreffendheid, geschiktheid of geschiktheid van specifieke tests, producten, procedures, behandelingen, diensten, meningen, zorgverleners of andere informatie die op deze website staat of beschikbaar is via deze website. Evolve Medical Systems, LLC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig advies, behandelingswijze, diagnose of andere informatie, diensten of producten die u via deze website verkrijgt.

- SmartBP® Cloud Sync is geen vervanging voor het maken van back-ups van Gezondheidsgegevens Disclaimer. SmartBP biedt een premium betaalde dienst ("SmartBP Cloud Sync") waarmee U een back-up van uw Gezondheidsgegevens buiten uw Apparaat kunt maken en waarmee u toegang heeft tot deze Gezondheidsgegevens op meerdere apparaten, waaronder iOS-telefoons, tablets en Android-apparaten. Inschrijving voor deze dienst mag echter niet worden beschouwd als een vervanging voor het regelmatig maken van aanvullende back-ups van Uw Gezondheidsgegevens. Hoewel wij redelijke voorzorgsmaatregelen hebben genomen om de informatie die wij verzamelen te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Wees u ervan bewust dat ondanks onze inspanningen, geen enkele gegevensbeveiligingsmaatregel 100% veiligheid kan garanderen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig een back-up van zijn gegevens te maken. De volledige disclaimer is beschikbaar op https://www.smartbp.app/disclaimer. Door deze overeenkomst te aanvaarden, erkent u dat u akkoord gaat met de voorwaarden van onze disclaimer.

"AS IS" en "AS AVAILABLE" Disclaimer

De Dienst wordt aan U geleverd "ALS ZODANIG" en "ALS BESCHIKBAAR" en met alle fouten en gebreken zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens haar Gelieerde Ondernemingen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, het verloop van prestaties, gebruik of handelspraktijken. Zonder beperking van het voorgaande geeft het Bedrijf geen enkele garantie of toezegging, en doet geen enkele toezegging dat de Service aan Uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal behalen, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of foutloos zal zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het Bedrijf noch een van de leveranciers van het bedrijf enige verklaring of garantie, uitdrukkelijk of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, de servers, de inhoud of e-mails die door of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen van toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, zodat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in dit hoofdstuk worden uiteengezet, worden toegepast voor zover dit volgens de toepasselijke wetgeving uitvoerbaar is.