Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst")

Laatst bijgewerkt: 7 december 2021

Lees deze Eindgebruikersovereenkomst zorgvuldig door voordat u op de knop "Ik ga akkoord" klikt, SmartBP downloadt of gebruikt.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de volgende betekenis.

De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van deze Eindgebruikersovereenkomst:

Overeenkomst betekent deze Eindgebruikerslicentieovereenkomst die de volledige overeenkomst vormt tussen U en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Applicatie.

Applicatie betekent het door het Bedrijf geleverde softwareprogramma dat door U via een account van de Applicatiewinkel naar een Apparaat wordt gedownload, genaamd SmartBP

Gezondheidsgegevens zijn bloeddrukgegevens met betrekking tot uw systolische, diastolische, polsslag en gewicht met datum en tijd van de metingen en bijbehorende tags, zoals "Voor het ontbijt" of "Na medicatie". Gezondheidsgegevens omvatten ook ECG-gegevens, die optioneel in de Applicatie kunnen worden gesynchroniseerd.

Application Store betekent de door Apple Inc. (Apple App Store) of Google Inc. (Google Play Store) geëxploiteerde en ontwikkelde digitale distributiedienst waarmee de Applicatie naar uw Apparaat is gedownload.

Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar Evolve Medical Systems, LLC, 225 South 6th St Suite 3900 Minneapolis, MN 55402, USA.

Inhoud verwijst naar inhoud zoals tekst, afbeeldingen of andere informatie die door U geplaatst, geüpload, gelinkt of anderszins beschikbaar gemaakt kan worden, ongeacht de vorm van die inhoud.

Land verwijst naar: Minnesota, Verenigde Staten.

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Applicatie, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

FamilySharing / Family Group stelt U in staat om via de Application Store gedownloade applicaties te delen met andere familieleden door hen in staat te stellen elkaars in aanmerking komende applicaties te bekijken en te downloaden naar hun bijbehorende Apparaten.

Diensten van derden betekent alle diensten of inhoud (met inbegrip van gegevens, informatie, toepassingen en andere productdiensten) geleverd door een derde die door de Applicatie kan worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gemaakt.

U betekent de persoon die toegang heeft tot de Applicatie of deze gebruikt, of de onderneming of andere rechtspersoon namens welke die persoon toegang heeft tot de Applicatie of deze gebruikt, naar gelang het geval.

Erkenning

Door op de knop "Ik ga akkoord" te klikken, de Applicatie te downloaden of te gebruiken, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Indien U niet instemt met de voorwaarden van deze Overeenkomst, klik dan niet op de knop "Ik ga akkoord", download of gebruik de Applicatie niet.

Deze Overeenkomst is een juridisch document tussen U en het Bedrijf en regelt uw gebruik van de door het Bedrijf aan U ter beschikking gestelde Applicatie.

Deze Overeenkomst is uitsluitend tussen U en het Bedrijf en niet met de Applicatiewinkel. Het Bedrijf is derhalve als enige verantwoordelijk voor de Applicatie en de inhoud daarvan. Hoewel de Applicatiewinkel geen partij is bij deze Overeenkomst, heeft zij het recht om deze met betrekking tot uw gebruik van de Applicatie tegen U als derde-begunstigde af te dwingen.

Aangezien de Applicatie toegankelijk is en gebruikt kan worden door andere gebruikers via bijvoorbeeld Family Sharing / Family Group of volumeaankopen, is het gebruik van de Applicatie door die gebruikers uitdrukkelijk onderworpen aan deze Overeenkomst.

De Applicatie wordt door het Bedrijf aan U in licentie gegeven, niet verkocht, voor gebruik strikt overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Licentie

Reikwijdte van de vergunning

Het Bedrijf verleent U een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de Applicatie te downloaden, te installeren en te gebruiken strikt overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst en de Gebruiksregels van de Applicatiewinkel.

U mag de Applicatie uitsluitend gebruiken op een Apparaat waarvan U de eigenaar bent of waarover U beschikt en zoals toegestaan door de voorwaarden van de Applicatiewinkel.

De licentie die door het Bedrijf aan U wordt verleend is uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

De voorwaarden van deze EULA zijn van toepassing op alle inhoud, materialen of diensten die toegankelijk zijn vanuit of gekocht zijn binnen de Gelicentieerde Applicatie, alsmede op door het Bedrijf verstrekte upgrades die de oorspronkelijke Gelicentieerde Applicatie vervangen of aanvullen, tenzij een dergelijke upgrade vergezeld gaat van een andere EULA.

Licentiebeperkingen

Behalve zoals bepaald in de Gebruiksregels van de Applicatiewinkel, mag u de Gelicentieerde Applicatie niet verspreiden of beschikbaar maken via een netwerk waar deze door meerdere apparaten tegelijk kan worden gebruikt. U mag de Gelicentieerde Applicatie niet overdragen, herdistribueren of in sublicentie geven en, indien u uw Apple Apparaat aan een derde verkoopt, moet u de Gelicentieerde Applicatie van het Apple Apparaat verwijderen voordat u dat doet. Het is u niet toegestaan (behalve voorzover toegestaan door deze licentie en de Gebruiksregels) de Gelicentieerde Applicatie, updates of enig deel daarvan te kopiëren, reverse-engineeren, demonteren, proberen de broncode daarvan af te leiden, te wijzigen of daarvan afgeleide werken te maken (behalve voorzover de voorgaande beperkingen door de toepasselijke wetgeving worden verboden of voorzover toegestaan door de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van open-sourced componenten die in de Gelicentieerde Applicatie zijn opgenomen).

U stemt ermee in dat niet te doen, en u zult anderen niet toestaan dat te doen:

- De Applicatie in licentie geven, verkopen, verhuren, leasen, toewijzen, verspreiden, verzenden, hosten, uitbesteden, bekendmaken of anderszins commercieel exploiteren of de Applicatie aan derden ter beschikking stellen.

- Kopiëren of gebruiken van de Applicatie voor enig ander doel dan zoals toegestaan onder de bovenstaande sectie "Licentie".

- Geen enkel deel van de Applicatie wijzigen, er afgeleide werken van maken, demonteren, decoderen, reverse compileren of reverse engineeren.

- Verwijderen, wijzigen of verbergen van enige eigendomsvermelding (met inbegrip van enige vermelding van auteursrecht of handelsmerk) van het Bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen, partners, leveranciers of de licentiegevers van de Applicatie.

Inhoud

Inhoudelijke beperkingen

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inzendingen, informatie of inhoud van de gebruikers van de Applicatie. U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat U als enige verantwoordelijk bent voor de Inhoud en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden, ongeacht of deze door U of door een derde persoon die uw account gebruikt, worden verricht.

U mag geen Inhoud verzenden die onwettig, beledigend, verontrustend, bedoeld om te walgen, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is. Voorbeelden van dergelijke verwerpelijke Inhoud zijn onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende:

- Onwettig of het bevorderen van onwettige activiteiten.

- Lasterlijke, discriminerende of kleingeestige inhoud, waaronder verwijzingen naar of commentaar op religie, ras, seksuele geaardheid, geslacht, nationale/etnische afkomst of andere doelgroepen.

- Spam, machine - of - of willekeurig - gegenereerd, die ongeoorloofde of ongevraagde reclame, kettingbrieven, elke andere vorm van ongeoorloofde uitnodiging, of enige vorm van loterij of gokken vormt.

- Het bevatten of installeren van virussen, wormen, malware, trojaanse paarden of andere inhoud die is ontworpen of bedoeld om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te beschadigen of te beperken of om schade toe te brengen aan of ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot gegevens of andere informatie van een derde persoon.

- Inbreuk maken op de eigendomsrechten van enige partij, met inbegrip van octrooi-, handelsmerk-, handelsgeheim-, auteurs-, publiciteits- of andere rechten.

- Zich voordoen als een persoon of entiteit met inbegrip van het Bedrijf en zijn werknemers of vertegenwoordigers.

- Het schenden van de privacy van derden.

- Valse informatie en kenmerken.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting, om naar eigen goeddunken te bepalen of een Inhoud al dan niet passend is en voldoet aan deze Overeenkomst, om Inhoud te weigeren of te verwijderen. Het Bedrijf behoudt zich verder het recht voor om opmaak en bewerkingen aan te brengen en de wijze waarop de Inhoud wordt aangeboden te wijzigen. Het Bedrijf kan tevens het gebruik van de Applicatie beperken of intrekken indien U dergelijke verwerpelijke Content plaatst.

Aangezien het Bedrijf niet alle door gebruikers en/of derden op de Applicatie geplaatste inhoud kan controleren, stemt u ermee in de Applicatie op eigen risico te gebruiken. U begrijpt dat U door het gebruik van de Applicatie kunt worden blootgesteld aan inhoud die U mogelijk beledigend, onfatsoenlijk, onjuist of verwerpelijk vindt, en U stemt ermee in dat het Bedrijf onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk is voor enige inhoud, met inbegrip van eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van uw gebruik van enige inhoud.

Toestemming voor het gebruik van gegevens

U stemt ermee in dat het Bedrijf technische gegevens en verwante informatie kan verzamelen en gebruiken - met inbegrip van maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem- en toepassingssoftware en randapparatuur - die periodiek wordt verzameld om de levering van software-updates, productondersteuning en andere diensten aan u (indien van toepassing) in verband met de Gelicentieerde Applicatie te vergemakkelijken. Wij kunnen deze informatie gebruiken, mits in een vorm die u niet persoonlijk identificeert, om onze producten te verbeteren of om u diensten of technologieën aan te bieden. Ga voor meer informatie naar Ons Privacybeleid.

Disclaimers

Geen medisch apparaat en geen vervanging voor medisch advies Disclaimer

De Applicatie is GEEN medisch hulpmiddel, meet geen bloeddruk, polsslag of gewicht en is GEEN vervanging voor het advies van een arts of professionele zorgverlener. De volledige disclaimer is beschikbaar op https://www.smartbp.app/disclaimer. Door deze Overeenkomst te aanvaarden, erkent u dat u hierbij instemt en akkoord gaat met de voorwaarden van onze disclaimer.

SmartBP Cloud Sync Geen vervanging voor back-up van gezondheidsgegevens Disclaimer

De Applicatie biedt een premium betaalde dienst ("SmartBP Cloud Sync") waarmee U een back-up van uw Gezondheidsgegevens buiten uw Apparaat kunt maken en waarmee U toegang heeft tot deze Gezondheidsgegevens op meerdere apparaten, waaronder iOS-telefoons, tablets en Android-apparaten. Inschrijving voor deze dienst mag echter niet worden beschouwd als een vervanging voor het regelmatig maken van aanvullende back-ups van Uw Gezondheidsgegevens. Hoewel wij redelijke voorzorgsmaatregelen hebben genomen om de informatie die wij verzamelen te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Wees u ervan bewust dat ondanks onze inspanningen, geen enkele gegevensbeveiligingsmaatregel 100% veiligheid kan garanderen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig een back-up van zijn gegevens te maken. De volledige disclaimer is beschikbaar op https://www.smartbp.app/disclaimer. Door deze overeenkomst te aanvaarden, erkent u dat u akkoord gaat met de voorwaarden van onze disclaimer.

"AS IS" en "AS AVAILABLE" Disclaimer

De Dienst wordt aan U geleverd "ALS ZODANIG" en "ALS BESCHIKBAAR" en met alle fouten en gebreken zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens haar Gelieerde Ondernemingen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, het verloop van prestaties, gebruik of handelspraktijken. Zonder beperking van het voorgaande geeft het Bedrijf geen enkele garantie of toezegging, en doet geen enkele toezegging dat de Service aan Uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal behalen, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of foutloos zal zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het Bedrijf noch een van de leveranciers van het bedrijf enige verklaring of garantie, uitdrukkelijk of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, de servers, de inhoud of e-mails die door of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen van toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, zodat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in dit hoofdstuk worden uiteengezet, worden toegepast voor zover dit volgens de toepasselijke wetgeving uitvoerbaar is.

De volledige disclaimer is beschikbaar op https://www.smartbp.app/disclaimer. Door deze overeenkomst te aanvaarden, erkent u dat u hierbij instemt en instemt met de voorwaarden van onze disclaimer.

Intellectueel eigendom

De Applicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf.

Het Bedrijf is niet verplicht U schadeloos te stellen of te verdedigen met betrekking tot vorderingen van derden die voortvloeien uit of verband houden met de Applicatie. Voor zover het Bedrijf op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht is vrijwaring te verlenen, is het Bedrijf, niet de Applicatiewinkel, als enige verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de afhandeling en de kwijting van enige claim dat de Applicatie of uw gebruik daarvan inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Uw suggesties

Alle feedback, opmerkingen, ideeën, verbeteringen of suggesties die U aan het Bedrijf verstrekt met betrekking tot de Applicatie blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf.

Het staat het Bedrijf vrij om de Suggesties te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te publiceren of opnieuw te verspreiden voor welk doel dan ook en op welke wijze dan ook, zonder enige vergoeding aan U.

Wijzigingen van de aanvraag

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor de Applicatie of een dienst waarmee deze is verbonden, tijdelijk of permanent te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, met of zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens U.

Updates van de toepassing

Het Bedrijf kan van tijd tot tijd uitbreidingen of verbeteringen aanbrengen in de functies/ functionaliteit van de Applicatie, waaronder patches, bugfixes, updates, upgrades en andere wijzigingen.

Updates kunnen bepaalde functies en/of functionaliteiten van de Applicatie wijzigen of verwijderen. U stemt ermee in dat het Bedrijf geen verplichting heeft om (i) Updates te verstrekken, of (ii) bepaalde functies en/of functionaliteiten van de Applicatie aan U te blijven verstrekken of mogelijk te maken.

U stemt er verder mee in dat alle updates of andere wijzigingen (i) worden beschouwd als integraal onderdeel van deApplicatie, en (ii) onderworpen zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Onderhoud en ondersteuning

Het Bedrijf biedt geen onderhoud of ondersteuning voor het downloaden en het gebruik van de Applicatie. Voor zover onderhoud of ondersteuning is vereist door de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf, niet de Applicatiewinkel, verplicht dergelijk onderhoud of ondersteuning te verlenen.

Diensten van derden

De Applicatie kan content van derden weergeven, bevatten of beschikbaar maken (met inbegrip van gegevens, informatie, applicaties en andere productdiensten) of links naar websites of diensten en websites van derden verstrekken (gezamenlijk en afzonderlijk, "Externe Diensten"). U stemt ermee in de Externe Diensten op eigen risico te gebruiken. De Licentiegever is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of juistheid van Externe Diensten van derden, en is niet aansprakelijk voor dergelijke Externe Diensten van derden. Gegevens die door enige Gelicentieerde Applicatie of Externe Dienst worden weergegeven, met inbegrip van doch niet beperkt tot financiële, medische en locatie-informatie, zijn uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden en worden niet door de Licentiegever of zijn vertegenwoordigers gegarandeerd. U zult de Externe Diensten niet gebruiken op een wijze die onverenigbaar is met de voorwaarden van deze EULA of die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf of een derde. U stemt ermee in dat u de Externe Diensten niet zult gebruiken om een persoon of entiteit lastig te vallen, te misbruiken, te stalken, te bedreigen of te belasteren, en dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor een dergelijk gebruik. Externe Diensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle talen of in uw Land van herkomst, en zijn mogelijk niet geschikt of beschikbaar voor gebruik op een bepaalde locatie. Voor zover u van dergelijke Externe Diensten gebruik wenst te maken, bent u als enige verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om Externe Diensten op ieder moment te wijzigen, op te schorten, te verwijderen, uit te schakelen of toegangsbeperkingen of -beperkingen op te leggen zonder kennisgeving aan of aansprakelijkheid jegens u.

U erkent en gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor Diensten van derden, met inbegrip van hun nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. Het Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens U of enige andere persoon of entiteit voor Diensten van Derden en zal deze ook niet hebben.

U dient zich bij het gebruik van de Applicatie te houden aan de toepasselijke voorwaarden van derden. Diensten van derden en links daarnaar worden uitsluitend voor Uw gemak aangeboden en U betreedt en gebruikt deze geheel op eigen risico en met inachtneming van de Voorwaarden van die derden.

De volledige gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.smartbp.app/terms-and-conditions.

Privacybeleid

Het Bedrijf verzamelt, bewaart, onderhoudt en deelt informatie over U in overeenstemming met Ons Privacybeleid: https://www.smartbp.app/privacypolicy

Door deze Overeenkomst te aanvaarden, erkent U dat U hierbij akkoord gaat en instemt met de voorwaarden van Ons Privacybeleid.

Termijn en beëindiging

Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat deze door U of het Bedrijf wordt beëindigd. Het Bedrijf kan, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook, deze Overeenkomst opschorten of beëindigen met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze Overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving van het Bedrijf, in het geval u enige bepaling van deze Overeenkomst niet nakomt. U kunt deze Overeenkomst ook beëindigen door de Applicatie en alle kopieën daarvan van uw Apparaat of van uw computer te verwijderen.

Bij beëindiging van deze Overeenkomst zult U alle gebruik van de Applicatie staken en alle kopieën van de Applicatie van uw Apparaat verwijderen.

Beëindiging van deze Overeenkomst beperkt niet de rechten of rechtsmiddelen van het Bedrijf in geval van schending door U (gedurende de looptijd van deze Overeenkomst) van een van uw verplichtingen onder deze Overeenkomst.

De volledige gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.smartbp.app/terms-and-conditions.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord het Bedrijf en zijn moederbedrijven, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers (indien van toepassing) te vrijwaren van elke claim of eis, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, als gevolg van of voortvloeiend uit uw: (a) gebruik van de Applicatie; (b) schending van deze Overeenkomst of een wet of voorschrift; of (c) schending van enig recht van een derde.

Geen garanties

De Applicatie wordt aan U verstrekt "ALS ZODANIG" en "ALS BESCHIKBAAR" en met alle fouten en gebreken zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijke recht, wijst het Bedrijf namens zichzelf en namens de aan haar gelieerde ondernemingen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Applicatie, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, het verloop van prestaties, gebruik of handelspraktijken. Zonder beperking van het voorgaande geeft het Bedrijf geen enkele garantie of toezegging, en doet geen enkele toezegging dat de Applicatie aan uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal behalen, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of vrij van fouten zal zijn, of dat eventuele fouten of gebreken kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het Bedrijf noch een van de leveranciers van het bedrijf enige verklaring of garantie, uitdrukkelijk of impliciet: (i) ten aanzien van de werking of beschikbaarheid van de Applicatie, of de daarin opgenomen informatie, inhoud en materialen of producten; (ii) dat de Applicatie ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van de via de Applicatie verstrekte informatie of inhoud; of (iv) dat de Applicatie, de servers daarvan, de inhoud, of de door of namens het Bedrijf verzonden e-mails vrij zijn van virussen, scripts, trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen van toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, zodat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen in dit artikel 11 worden toegepast in de mate waarin dit volgens het toepasselijke recht kan worden afgedwongen. Voor zover er op grond van de wet een garantie bestaat die niet kan worden afgewezen, is alleen het Bedrijf, en niet de Applicatiewinkel, verantwoordelijk voor die garantie.

U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE TOEPASSING OP UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE GELICENTIEERDE TOEPASSING EN ALLE DIENSTEN DIE WORDEN UITGEVOERD OF GELEVERD DOOR DE GELICENTIEERDE TOEPASSING GELEVERD "ZOALS DEZE IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR", MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EN LICENTIEGEVER WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE GELICENTIEERDE TOEPASSING EN ALLE DIENSTEN AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAN NAUWKEURIGHEID, VAN RUSTIG GENOT EN VAN NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN.GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR DE LICENTIEGEVER OF ZIJN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER ZAL EEN GARANTIE CREËREN. INDIEN DE GELICENTIEERDE TOEPASSING OF DIENSTEN GEBREKEN VERTONEN, DRAAGT U DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE SERVICE, REPARATIE OF CORRECTIE. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKINGEN OP TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die U zou kunnen lijden, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en zijn leveranciers krachtens enige bepaling van deze Overeenkomst en uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat U daadwerkelijk voor de Applicatie of via de Applicatie heeft betaald.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enigerlei bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade wegens winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, wegens bedrijfsonderbreking, wegens persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de Applicatie, software van derden en/of hardware van derden gebruikt met de Applicatie, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Overeenkomst), zelfs indien het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien het middel zijn wezenlijke doel mist.

Sommige staten/rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toe, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op U van toepassing is.

U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat de Applicatiewinkel, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en haar licentiegevers niet aansprakelijk zijn jegens U onder enige theorie van aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere gevolg- of exemplarische schade die door U kan worden opgelopen, met inbegrip van enig verlies van gegevens, ongeacht of de Applicatiewinkel of haar vertegenwoordigers op de hoogte zijn gesteld of hadden moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke verliezen.

VOOR ZOVER NIET BIJ WET VERBODEN, IS DE LICENTIEGEVER IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF ENIGE INCIDENTELE, BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS WINSTDERVING, GEGEVENSVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKING OF ENIGE ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIEZEN, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET UW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE TOEPASSING, ONGEACHT DE OORZAAK, ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) EN ZELFS INDIEN DE LICENTIEGEVER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DEZE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

Scheidbaarheid en verklaring van afstand

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Overeenkomst als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal die bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van die bepaling te verwezenlijken, voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving, en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Ontheffing

Behalve zoals hierin bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet nakomen van een verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst geen invloed op de mogelijkheid van een partij om dat recht uit te oefenen of die nakoming op een later tijdstip te eisen, noch zal het afstand doen van een schending een afstand doen van een latere schending vormen.

Productclaims

Het Bedrijf geeft geen garanties met betrekking tot de Applicatie. Voor zover U een vordering heeft die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Applicatie, is het Bedrijf, niet de Applicatiewinkel, verantwoordelijk voor de afhandeling van dergelijke vorderingen, die kunnen bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot: (i) eventuele productaansprakelijkheidsclaims; (ii) eventuele claims dat de Applicatie niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste; en (iii) eventuele claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving.

Wettelijke naleving in de Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarvoor een embargo geldt van de regering van de Verenigde Staten of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een "terrorisme ondersteunend" land, en (ii) u niet voorkomt op een lijst van verboden of beperkte partijen van de regering van de Verenigde Staten.

De Gelicentieerde Applicatie en bijbehorende documentatie zijn "Commerciële Producten", zoals die term wordt gedefinieerd in 48C.F.R. §2.101, bestaande uit "Commerciële Computersoftware" en "Commerciële Computersoftwaredocumentatie", zoals die termen worden gebruikt in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, naar gelang van het geval. In overeenstemming met 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, naar gelang van toepassing, worden de commerciële computersoftware en de commerciële computersoftwaredocumentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers van de Amerikaanse regering (a) uitsluitend als commerciële artikelen en (b) met alleen die rechten die aan alle andere eindgebruikers worden verleend overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen hierin. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden onder de auteursrechtwetten van de Verenigde Staten.

Wijzigingen in deze overeenkomst

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen wij ten minste 30 dagen van tevoren kennis geven van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend door het Bedrijf bepaald.

Door de toegang tot of het gebruik van de Applicatie voort te zetten nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, stemt U ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien U niet instemt met de nieuwe voorwaarden, bent U niet langer bevoegd de Applicatie te gebruiken.

Toepasselijk recht

Behalve voor zover uitdrukkelijk bepaald in de volgende paragraaf, zijn op deze Overeenkomst en de relatie tussen u en Apple de wetten van de staat Californië van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen inzake wetsconflicten. U en Apple komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in het graafschap Santa Clara, Californië, om geschillen of vorderingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst op te lossen. Indien (a) u geen Amerikaans staatsburger bent; (b) u niet woonachtig bent in de Verenigde Staten; (c) u zich geen toegang verschaft tot de Dienst vanuit de Verenigde Staten; en (d) u een staatsburger bent van een van de hieronder vermelde landen, stemt u er hierbij mee in dat elk geschil of claim voortvloeiend uit deze Overeenkomst wordt beheerst door het hieronder vermelde toepasselijke recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake wetsconflicten, en u onderwerpt zich hierbij onherroepelijk aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in de hieronder vermelde staat, provincie of land waarvan het recht van toepassing is:

 Indien u een burger bent van een land van de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen of IJsland, zijn de wetten en rechtbanken van uw gebruikelijke woonplaats van toepassing.

Specifiek uitgesloten van toepassing op deze Overeenkomst is het recht dat bekend staat als het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Volledige overeenkomst

De Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen U en het Bedrijf met betrekking tot uw gebruik van de Applicatie en vervangt alle eerdere en gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen U en het Bedrijf.

U kunt worden onderworpen aan aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn wanneer U andere diensten van het Bedrijf gebruikt of koopt, die het Bedrijf aan U zal verstrekken op het moment van dergelijk gebruik of aankoop.

Contacteer ons

Als U vragen heeft over deze Overeenkomst, kunt U contact opnemen met ONS:

Per e-mail: support@evolvemedsys.com

Door deze pagina op onze website te bezoeken: https://www.smartbp.app/#contact